Gwarancja i rękojmia

 

Gwarancja.

Nasze usługi oraz produkty są objęte gwarancją.
Diagnostyka wady wzroku. Ze względu na fakt, iż w większości przypadków mają one charakter postępujący, udzielana jest na okres trzech miesięcy. Będzie ona rozpatrywana na korzyść pacjenta, jeżeli w kolejnym badaniu w tym okresie wada refrakcji zmieni się o więcej niż 0,5 D dla sfery, 0,25 D cylindra oraz 5st. osi cylindra.
Terapia widzenia. Jej efekt jest zależny od zaangażowania pacjenta. Efekty uzyskiwane mogą być miesiącami i latami i zależą od fizjologii układu wzrokowego oraz innych nie dających się przewidzieć okoliczności. Dlatego też nie udzielamy gwarancji na efekty jej prowadzenia.

Soczewki kontaktowe. Ze względu na swój specyficzny charakter oraz krótkotrwały okres użytkowania – 1 dzień do miesiąca, nie są objęte gwarancją po ich otwarciu. Soczewki oferowane są z datą przydatności do użycia przekraczającą okres 6 miesięcy po ich zakupie i w tym okresie powinny być zużyte. Taka sama zasada dotyczy płynów do soczewek kontaktowych.
Oprawy okularowe. Objęte są gwarancją na uszkodzenia, co do których nie można domniemywać, że powstały z winy niewłaściwego użytkowania. W szczególności gwarancją objęte jest łuszczenie się pokrywy oprawek, pęknięcia i rozwarstwienia wzdłużne Gwarancją nie będą objęte złamania zawiasów, nanośników, wygięcia zauszników i pęknięcia, złamania poprzeczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku kontaktu z kosmetykami, a w szczególności lakierami do włosów oraz substancjami żrącymi. Gwarancja wynosi 12 miesięcy

Soczewki okularowe. Gwarancją nie będzie objęte mechaniczne zarysowanie i uszkodzenie szkieł. Gwarancja przysługuje na łuszczenie się nałożonych filtrów i obejmuje okres 6 miesięcy. Wyłączone spod gwarancji będą przypadki niewłaściwego obchodzenia się z soczewkami, jak np. nie używania do ich czyszczenia dedykowanych płynów czyszczących czy też czyszczenie soczewek chusteczkami papierowymi.

Soczewki progresywne. W przypadku doboru korekcji progresywnej udzielamy 1 miesięcznego okresu gwarancyjnego na adaptację. Oznacza to, że w przypadku jeśli pacjent nie zaakceptuje w tym okresie przypisanych mu soczewek progresywnych. Otrzyma bezpłatnie dwa komplety soczewek jednoogniskowych do dali i do bliży, które zostaną bezpłatnie wprawione w przekazane do tego celu oprawy okularowe. Gwarancją adaptacji objęte są tylko i wyłącznie szkła kontaktowe, które zostały przepisane przez specjalistę badającego wzrok w naszym salonie.

W przypadku realizacji recepty od innego specjalisty zarówno na szkła okularowe jak i na soczewki kontaktowe, nie udzielamy gwarancji komfortowego widzenia i zadowolenia pacjenta. Wyjątkiem będą sytuacje jeżeli wydane szkła lub soczewki kontaktowe będą różniły się mocą od mocy przypisanej na recepcie.
Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Okres rozpatrywania reklamacji wnosi do 14 dni. W przypadku pozytywnego dla klienta rozpatrzenia reklamacji roszczenie w niej spełnione będzie bez zbędnej zwłoki.

Nie zapewniamy na okres rozpatrywania reklamacji opraw i soczewek zastępczych.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedane.

Rękojmia.

Z rękojmi mogą skorzystać jednie konsumenci. W przypadku zakupu okularów na firmę rękojmia podlega wyłączeniu. Klient, który kupi okulary w stacjonarnym salonie optycznym nie może zwrócić okularów.

Gwarancja a rękojmia.

Gwarancja jest dobrowolnym świadczeniem sprzedawcy, producenta lub obu tych podmiotów razem.
Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy przed konsumentem za jakość towarów kupionych w jego sklepie.

Dowód zakupu.
Konsument zgłaszając reklamację ma obowiązek udowodnić, iż reklamowany towar został zakupiony w miejscu gdzie domaga się uprawnień z tytułu reklamacji czy gwarancji.

Reklamacja z tytułu rękojmi.

Reklamację z tytułu rękojmi konsument ma prawo złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu okularów. Klient ma swobodę wyboru podstawy zgłoszenia wady lub reklamacji.
Podstawową i niezbywalną jest rękojmia, która przewiduje 4 przypadki, w których klient ma prawo dochodzić swoich praw:

  1. Jeśli sprzedane okulary nie mają właściwości, które powinny mieć ze względu na cel do jakiego zostały przeznaczone lub co do okoliczności wykorzystania np. okulary fotochromowe nie zabarwiają się na słońcu.
  2. Jeśli okulary nie mają właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, np. przedstawiając próbkę lub wzór; np. soczewki miały być odporne na uderzenia, a tymczasem pękły.
  3. Okulary nie nadają się do celu, o którym kupujący poinformował przy zamówieniu, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego ich wykorzystania; np. klient przy zamawianiu powiedział, że pracuje w hucie i będzie nosić okulary w pracy. Sprzedawca nie dopytał, czy chodzi o pracę biurową, czy klient będzie mieć kontakt z wysokimi temperaturami i wykonał soczewki organiczne. Jeśli tymczasem ulegną one uszkodzeniu w wyniku narażenia ich na wysoką temperaturę sprzedawca musi uznać reklamacje z tytułu rękojmi.
  4. Okulary zostały kupującemu wydane w stanie niezupełnym; np. kupujący zamówił okulary z soczewkami z powłoką antyrefleksyjną, a otrzymał bez powłoki.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu, np. zamówił okulary przeciwsłoneczne. Sprzedawca poinformował go, że wydane okulary mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych próbek z powodów technologicznych. W momencie odbioru okularów kupujący nie może odmówić przyjęcia okularów z powodu nieidentycznego koloru soczewek z próbkami przedstawionymi w salonie.

Żądania w ramach rękojmi.

Przepisy przewidują cztery żądania, które może wysunąć klient:

Odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy).

Obniżenie ceny.

  • Naprawa wadliwej oprawy lub soczewek.
  • Wymiana na nową wolną od wad oprawę lub soczewki.
  • Wybór należy do klienta, jednak prawo przewiduje pewne ograniczenia.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada okularów jest nieistotna z punktu widzenia użytkowania okularów, np. na krawędzi soczewki zmienia się odcień powłoki antyrefleksyjnej lub zauszniki oprawy są niewygodne.

Żądając obniżenia ceny, klient musi określić o jaką kwotę. Kwota obniżki powinna być proporcjonalna do wady. Klient nie może żądać zwrotu np. pełnej wartości soczewek, jeśli ich wada nie wyklucza ich użytkowania, albo pełnej wartości opraw, jeśli odbarwił się lub ukruszył nanośnik.
W przypadku kiedy klient składając reklamację zażąda obniżenia ceny o określoną kwotę albo odstąpienia od umowy, Sprzedawca może zaproponować szybkie i dogodne dla klienta usunięcie wady, np. dogięcie niewygodnych zauszników, naprawę nanośników lub soczewek.

Klient musi zgodzić się na zmianę sposobu realizacji reklamacji. Może wybrać, czy woli wymianę czy naprawę. Co ważne, klient nie może upierać się przy wymianie np. całej oprawy w przypadku wady części, która jest wymienna i której koszt jest znacznie niższy niż koszt całej oprawy. Jeśli oprawa nie jest już dostępna w dystrybucji to również jest to okoliczność, kiedy klient musi zgodzić się na naprawę.

W sytuacji kiedy klient od razu oczekuje wymiany lub naprawy może okazać się, że np. pozyskanie takiej samej oprawy wymaga ściągnięcia jej nie od dystrybutora a od producenta z innego kontynentu. Gdy spełnienie oczekiwań klienta wymaga nadmiernych kosztów lub jest niemożliwe do zrealizowania, klient ma wtedy do wyboru czy zamiast wymiany godzi się na naprawę lub odwrotnie. Może też zmienić swoje wymaganie na obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy. Jeśli tak postąpi, to zakład może obstawać przy naprawie zamiast zwrotu pieniędzy.

Czas zgłoszenia reklamacji.

Prawo nie zmusza konsumenta do złożenia reklamacji niezwłocznie po wykryciu wady. Jednak w zależności od tego kiedy użytkownik okularów zgłosi reklamację Sprzedawca ma inne prawa i obowiązki.
W sytuacji kiedy konsument stwierdzi wadę okularów w ciągu pierwszego roku od ich otrzymania z założenia jest to wada towaru. Sprzedawca, który chciałby zakwestionować wadliwość soczewek czy opraw, musi udowodnić, że wada nie tkwiła w towarze w dniu jego wydania.

Natomiast, jeśli klient zauważy wadę po upływie jednego roku od odebrania okularów, to sprzedawca może od klienta oczekiwać wykazania, że wada tkwiła w towarze, a nie wynika z niewłaściwego użytkowania, pielęgnacji bądź przechowywania.

Gdzie złożyć reklamację ?

Reklamację z tytułu rękojmi konsument składa w miejscu zakupu. To zakład optyczny, w którym okulary zostały zakupione ma obowiązek przyjąć zgłoszenie klienta. Zgodnie z prawem musi być ono przyjęte przez każdego pracownika zakładu. Klient nie musi składać reklamacji osobiście, może ją przesłać. Nie musi również wypełniać żadnych druczków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zaleca pisemną formę reklamacji.

Jaki jest termin na decyzję i realizację reklamacji ?

Na decyzję o odrzuceniu reklamacji lub odrzuceniu sposobu jej realizacji sprzedawca ma 14 dni. Bez względu na to, czy oprawy lub soczewki zostały odesłane do producenta w celu rozpatrzenia reklamacji, to zawsze Sprzedawca odpowiada przed konsumentem za sprzedane mu okulary. Jeśli w ciągu 14 dni klient nie otrzyma odpowiedzi na piśmie, oznacza to uznanie reklamacji oraz akceptację sposobu jej realizacji. Co do zasady jednak również decyzja zgodna z oczekiwaniem klienta powinna mu być przedstawiona na piśmie, natomiast może być doręczona wraz z naprawionymi, wymienionymi okularami, lub podczas rozliczania zwrotu pieniędzy. Na realizację reklamacji, zwłaszcza naprawy lub wymiany sprzedawca nie ma ograniczeń terminowych. Klient może zażądać pisemnie realizacji reklamacji w dogodnym dla siebie terminie. Termin taki jest obowiązkowy do spełnienia przez zakład optyczny.
________________________________________
Artykuł opracowany w oparciu o artykuł magazynu Sfera Nr. 39 Czerwiec 2017 r.
Materiały wykorzystane w artykule dostępne na stronie www.porady.konsumenci.org powstałej na zamówienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta .